gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest czwartek, 16 sierpnia 2018


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


uslugi_2

Usługi opiekuńcze (art. 50 ustawy o pomocy społecznej)Pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stanin z dnia 18 grudnia 2015r.w sprawie określenia  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania -  koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 18,48zł, zaś koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 30zł.

Dla osób samotnie gospodarujących, których dochód  nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy   o pomocy społecznej ( tj. kwoty  634 zł)  oraz osób w rodzinie, w której dochód na jedną  osobę  w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy  o pomocy  społecznej (tj. kwoty  514zł ),  usługi opiekuńcze   i  specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

Osoby, których dochody przekraczają wyżej wymienione  kryterium dochodowe   ponoszą odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w zależności od  wysokości posiadanego dochodu, zgodnie z poniższymi tabelami.

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB SAMOTNIE GOSPODARUJĄCYCH

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

% odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby samotnie gospodarującej

do 100%

nieodpłatnie

powyżej 100% do 150%

10%

powyżej 150% do 200%

20%

powyżej 200% do 250%

30%

powyżej 250% do 300%

50%

powyżej 300%

100%

 

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB  W RODZINIE

 

Dochód osoby lub osoby w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

% odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych  i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby  w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

powyżej 100% do 150%

15%

powyżej 150% do 200%

25%

powyżej 200% do 250%

35%

powyżej 250% do 300%

50%

powyżej 300%

100%

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, przyznawana jest po przeprowadzonym rodzinnym wywiadzie środowiskowym z uwzględnieniem rozpoznanej sytuacji życiowej i zgłoszonych potrzeb osoby  oraz możliwości ich realizacji. Decyzja  przyznająca usługi opiekuńcze,  określa zakres usług, termin i miejsce ich świadczenia.