gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest środa, 22 maja 2019


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Świadczenie wychowawcze - informacja o Programie Rodzina 500+

     Do realizacji  ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  i do prowadzenia postępowań  w sprawach świadczenia wychowawczego Wójt Gminy Stanin wyznaczył  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie.


      500plusProgram Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

      Szacujemy, iż w gminie Stanin  wsparcie w formie świadczenia wychowawczego otrzyma minimum 1800 dzieci.

Z uwagi  na tak dużą liczbę  wnioskodawców i szczególnie trudne warunki lokalowe Ośrodka  Wójt Gminy Stanin  zdecydował, iż wnioski na program 500+ będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 roku w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Staninie  adres: Stanin 105,  21-422 Stanin.

 

 

    Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.


Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie.  


Zgodnie z ustawą świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.

Kto może złożyć wniosek

Matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wysokość świadczenia wychowawczego

500 zł miesięcznie na jedyne lub pierwsze dziecko – gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: -  800 zł netto,  lub  1200 zł netto,jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Na drugie i kolejne dziecko - niezależnie od dochodu rodziny.

Kryterium dochodowe

Dochód* za 2014r.


UWAGA! Do dochodu rodziny wlicza się alimenty, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz dzieci. *Dochód oznacza to - po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
1.przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Z 2012 r. poz.361, z póŸn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,


2.deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,


3.inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

Termin składania wniosku

Od 1 kwietnia 2016r.
Uwaga! Złożenie wniosku w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r. (włącznie) gwarantuje przyznanie świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia 2016r. Dla wniosków złożonych od 1 kwietnia 2016r. ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi w terminie 3 miesięcy

Miejsce składania wniosku

- Osobiście w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Staninie  adres: Stanin 105.  lub za pośrednictwem poczty na adres Gminnego Ośrodka Pomocy: Stanin 62, 21-422 Stanin

- Drogą elektroniczną za pomocą:
a) Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia (www.empatia.mpips.gov.pl),
b) Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.pue.zus.pl).

Wymagane załączniki do wniosku (dotyczy osób niepobierających świadczeń rodzinnych)

• zaświadczenie o wysokości dochodów innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, o wysokości otrzymywanych alimentów na dzieci, o wysokości otrzymywanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o wwysokości otrzymywanych stypendiów, o wysokości dochodów uzyskiwanych poza ggranicami RP,
• zaświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zrzryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany albo karta podatkowa),
• dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmiany sytuacji dochodowej,
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, akt urodzenia dziecka
• odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie ssądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
•  orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli cczłonkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugoda sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.


W przypadku rodzin, w których członek rodziny przebywa za granicą, istnieje konieczność wskazania danych tej osoby oraz wskazania kraju i adresu pobytu, ponieważ wnioski o świadczenia wychowawcze będą przekazywane zgodnie z właściwością Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie w celu wydania decyzji administracyjnej.

Ważne! Osoby pobierające świadczenia rodzinne nie będą musiały dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów, bo GOPS już posiada w systemie świadczeń rodzinnych  potrzebne dane, chyba że, uległa zmianie sytuacja dochodowa którejś rodziny w stosunku do 2014 roku.

 

Forma wypłaty

Proponujemy formę bezgotówkową – przelew na rachunek bankowy (chcąc skorzystać z tej formy należy we wniosku o świadczenie wychowawcze wskazać numer rachunku bankowego).

Słownik

Rodzina - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.


Osoba samotnie wychowująca dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Dziecko - oznacza to dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną. Pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę uprawnioną. Niepełnosprawne dziecko - oznacza to dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przykłady  spraw

Matka z jednym dzieckiem z wcześniejszego związku, które nie ukończyło 18 roku życia, pobiera na nie zasądzone alimenty, ma partnera, z którym nie ma ślubu.      
Wniosek składa matka. Skład rodziny będzie dwuosobowy, czyli matka i jej dziecko. Do składu rodziny nie zalicza się jej partnera i nie wlicza się jego dochodów.Otrzyma 500 zł. po spełnieniu kryterium dochodowego. Alimenty wliczane są do dochodu.


Małżeństwo z jednym dzieckiem, które nie ukończyło 18 roku życia, z poprzedniego związku matki.
Wniosek składa matka (rodzic dziecka). Skład rodziny jest trzyosobowy. Dochody męża wliczane są do dochodu rodziny. Otrzyma 500 zł. po spełnieniu kryterium dochodowego.


Żona i mąż oraz dwoje dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Starsze dziecko ma innego ojca, młodsze dziecko jest wspólne.
Wniosek składa matka (rodzic obydwojga dzieci). Skład rodziny jest czteroosobowy (małżonkowie oraz dwójka dzieci). Otrzyma 1000 zł jeżeli spełni kryterium dochodowe. Liczony jest łączny dochód małżonków. W przypadku przekroczenia dochodu otrzyma 500 zł. na młodsze dziecko.

Matka i jej partner ( nie mają ślubu) wychowują dwoje dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Starsze ma innego ojca, młodsze jest wspólne.
Wniosek składa matka (rodzic obydwojga dzieci). Skład rodziny jest czteroosobowy. Liczy się dochód matki i jej partnera. Otrzyma 1000zł jeżeli spełni kryterium dochodowe.


Mąż, żona i dwoje dzieci, ale żadne z dzieci nie jest wspólne( jedno dziecko matki , drugie dziecko jej męża). Matka pobiera świadczenie z funduszu alimentacyjnego na własne dziecko.
Składają dwa wnioski - każde z nich odrębny wniosek na własne dziecko. Skład rodziny w jednym i drugim wniosku jest taki sam – czteroosobowy ( mąż, żona i dwoje dzieci). Z tym, że dziecko starsze w jednym wniosku wpisane jest jako pierwsze, a w drugim wniosku młodsze dziecko wpisane jest jako kolejne.Jeden z małżonków z pierwszym dzieckiem otrzyma 500 zł. jeżeli rodzina spełni kryterium dochodowe. Drugi małżonek otrzyma 500 zł na dziecko młodsze (kolejne) bez kryterium dochodowego. Jeżeli spełniają kryterium dochodowe otrzymają łącznie 1000zł.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wliczane do dochodu rodziny.


Matka i jej partner ( nie mają ślubu) wychowują dwoje dzieci ale żadne nie jest wspólne (jedno dziecko jest matki, a drugie jej partnera).
Matka składa wniosek na swoje dziecko ( pierwsze dziecko w rodzinie). Skład rodziny jest dwuosobowy ( matka i jej dziecko). Otrzyma 500 zł. jeżeli spełni kryterium dochodowe.Partner składa wniosek na swoje dziecko (pierwsze dziecko w rodzinie). Skład rodziny dwuosobowy (ojciec i dziecko). Otrzyma 500zł. jeżeli spełni kryterium dochodowe.


Matka wychowuje dwoje dzieci w wieku 9 i 17 lat. Starsze dziecko w dniu 25 grudnia 2016r. ukończy 18 rok życia.
Matka do miesiąca listopada otrzymywać będzie 1000zł miesięcznie (na dwoje dzieci).W miesiącu grudniu otrzyma 500 zł na młodsze dziecko i niepełną kwotę świadczenia na starsze dziecko (świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia)
Od miesiąca stycznia 2017r. młodsze dziecko będzie jedynym dzieckiem w rodzinie do 18 roku życia. Matka otrzymywać będzie 500 zł. jeżeli spełni kryterium dochodowe.

Matka wychowuje troje dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, dwoje własnych i jedno pozostające pod opieką prawną.
Składa dwa odrębne wnioski – jeden wniosek na własne dzieci. Skład rodziny jest trzyosobowy. Otrzyma łącznie 1000 zł. na pierwsze i kolejne dziecko jeżeli spełni kryterium dochodowe. Do dochodu nie wlicza się dochodu dziecka pozostającego pod opieką prawną.
Drugi wniosek składa na dziecko, pozostające pod opieka prawną. Skład rodziny jest jednoosobowy ( dziecko pod opieką prawną). Do dochodu wlicza się tylko dochód dziecka pozostającego pod opieką prawną.Otrzyma kolejne 500 zł. jeżeli dochód dziecka pozostającego pod opieką prawną nie przekroczy kryterium dochodowego.


Małżonkowie mają dwoje dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia oraz jedno pełnoletnie dziecko, które nie ukończyło jeszcze 25 roku życia i pozostaje na ich utrzymaniu.
Skład rodziny jest pięcioosobowy (do składu rodziny zalicza się pełnoletnie dziecko, dochód dzieli się na 5 osób w rodzinie) Otrzymają 1000zł. na dwoje dzieci do 18 roku życia jeżeli spełnią kryterium dochodowe.